ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Persoonlijkheid van de overeenkomst

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.


Factuurbedrag en afspraken

2. De eerste betaling dient gedaan te worden via betaallink, de daarna volgende betalingen zullen per SEPA automatische incasso worden afgeschreven.

2.1 PT abonnement loopt gedurende de complete contractduur welke aangegeven bij de aanschaf (indien anders is dit vooraf besproken met de desbetreffende trainer en duidelijk genoteerd in het systeem). Hierna zal deze automatisch maandelijks verlengd worden. Opzeggen is mogelijk met in acht name van een opzegtermijn van 4 weken. Dit kan alleen via de trainer worden geregeld.

3. Het aantal credits (afspraken), behorende bij het gekozen PT abonnement, zal vanaf de startdatum (eerste betaling) elke 4 weken worden toegekend, welke een geldigheid hebben van 8 weken. Hierna is het niet meer mogelijk deze credits te gebruiken.

3.1 Vakanties zullen de overeengekomen duur van de Personal Training niet verlengen. Echter kunnen de credits voor of na de vakantie worden ingezet zolang dit binnen de geldigheid van 8 weken valt.

4. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd via het rooster systeem. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee de credit en dus het recht later de afspraak alsnog in te halen.

5.1 De personal trainer behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de relatie met de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of is verschenen, of na herhaaldelijk annuleren de overeengekomen contracttermijn overschrijdt.

5.2 De personal trainer is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, dan wel dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, geheel of gedeeltelijk, van het bedrag is in voornoemde gevallen geheel niet mogelijk.


Gedragsregels, calamiteiten en overmacht

6.1 Klant is gehouden juiste informatie te verstrekken over zijn gezondheid, zowel psychisch als fysiek. Daarbij is klant verplicht pijn, onbehagen of abnormale voor, tijdens of na de training te melden evenals veranderingen in zijn of haar lichamelijke conditie, gedurende de duur van de overeenkomst.

6.2 Indien er sprake is van een ernstige blessure of er moet een operatie worden ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst 4,8 of 12 weken stop te zetten. Dit dient tijdig te worden aangegeven.

6.3 Indien geen contact wordt opgenomen bij het verstrijken van de periode als hierboven genoemd, dan wordt aangenomen dat klant hersteld is. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd.

6.4 Indien klant de personal training op grond van het vorenstaande niet meer kan voortzetten, kan, middels overlegging van een doktersverklaring, gekeken worden naar een passende oplossing.

6.5 De overeenkomst kan alleen stopgezet worden indien er sprake is van ernstige blessures dan wel dat om andere redenen een operatie moet worden ondergaan. Vermoeidheid, verkoudheid en dergelijke vormen geen reden de overeenkomst stop te zetten.

6.6 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen en bij zich te hebben.


Aansprakelijkheid

7.1 De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder nalatig handelen van de personal trainer.

7.2 De personal trainer is alleen aansprakelijkheid voor geleden (fysieke) schade, indien hij, ondanks dat klant de personal trainer juist en volledig heeft geïnformeerd, toch nalatig is geweest dan wel laakbaar heeft gehandeld jegens klant.

7.3 De personal trainer is in geen geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade bij gebruiker of derden ontstaan, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.


De klant verklaart akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen en garandeert dat alle door hem of haar verstrekte informatie op de overeenkomst, juist en volledig is ingevoerd.


2REFOCUS

KLAAR OM VAN START TE GAAN?

HEB JE NOG VRAGEN? STUUR ONS EEN WHATSAPP!

CONTACT

2Refocus Coaching & Training

Teteringsedijk 297, 4817ME

Breda


KVK: 68855788

BTW-ID: NL002311703B82


© Copyright 2017 – 2023 | 2REFOCUS | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacybeleid